Skip to content Skip to footer

Bu sene TurkMSIC, UN HIV/AIDS Tema Grubu ile birlikte ve de Pozitif Yaşam Derneği ve bazı Halk Sağlığı Uzmanlarının yardımıyla büyük bir başarıya imza attı. Çalışmamızın amacı HIV/AIDS yanıtını etkilemek, HIV + kişiler tarafından karşılaşılan damgalanma ve ayrımcılık hakkında farkındalığı arttırmak ve gelecekteki sağlık personeli önerilerimizle yeni programlar düzenleyerek ayrımcılık ve damgalanmayı azaltmaktır.

HIV/AIDS ile ilişkili damgalama ve ayrımcılık, HIV ile yaşayan kişiler için enfeksiyonun kendisi ile başa çıkmaktan daha ağır olabilmektedir. Yapılan çalışmalar, HIV ile yaşayan kişilerin sağlık çalışanları tarafından da ayrımcılığa maruz kaldıklarını göstermektedir.

Bu araştırma, Türkiye çapında çeşitli tıp fakültelerinde (22 Tıp fakültesi) okuyan 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin (top 2300) HIV/AIDS ile ilgili bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi ve fakültelerde verilen HIV/AIDS eğitimi konusunda genel durumun saptanması amacıyla yapılmıştır.

Araştırmaya katılanların %47,1’i kız öğrenci olup, yaş ortalaması 23,9’dur. Elde edilen verilere göre; 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin % 47,4’ü HIV’in anne sütüyle bulaşabildiğini bilmemektedir. Anne sütü konusundaki bilgi düzeyi, öğrencilerin cinsiyetleri açısından anlamlı fark göstermektedir (p=0.001). Öğrencilerin %12,4’ü HIV’in sivrisinek aracılığıyla bulaşabileceğini ifade etmiştir. %75,9’u ELISA yöntemiyle antikor tayini için gerekli süreyi bilmemektedir ya da mevcut bilgisinden emin değildir. Araştırmaya katılanların %54,5’i, HIV şüphesi olan hastayı muayene etmeden önce teste yönlendireceğini belirtmiştir. Öğrencilerin %15,4’ü HIV(+) bir kişi ile tokalaşmaktan çekineceğini, %43,9’u HIV(+) hastaların dışındaki hastaların bakımını üstlenmeyi tercih edeceklerini, %44,8’i HIV(+) hastayı ameliyat etmekten kaçınacağını, %43,5’i ise HIV(+) hastaların diğer hastalardan izole edilmeleri gerektiğini söylemiştir. Öğrencilerin %78,5’i HIV’in bulaş yolları konusunda, %57,9’u anti-HIV testi, %78,9’u HIV(+) hastaya yaklaşım, %67,9’u sağlık personelinin korunma yolları , %58,3’ü ise HIV/AIDS’in etik boyutu konusunda daha fazla eğitime ihtiyaç duyduğunu belirtmiştir.

Sağlık çalışanlarının enfeksiyonlardan korunurken evrensel önlemleri uygulamaları ve hastalara karşı damgalama ve ayrımcılığın önlenmesi, tıp eğitiminin önemli konularındandır. Araştırma bulgularının, Türkiye genelindeki 5. ve 6. sınıf tıp fakültesi öğrencilerinin tümünü temsil etmemekle birlikte, tıp eğitiminde HIV/AIDS’e daha geniş yer verilmesi gerekliliğine işaret ettiği söylenebilir. Tıp eğitimi, öğrencilere yeterli bilgiyi sağlamanın yanı sıra meslek hayatına yönelik olumlu tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan uygulamaları da kapsamalıdır.

Çalışmamızda büyük desteği olan sayın gönüllü TurkMSIC’lilere, data girişinde bizlerle olan güçleriyle çabalayan 13 arkadaşımıza, her aşamasında birlikte yol aldığımız proje danışmanı ve eski TurkMSIC’lı Özge Karadağ’a, Halk Sağlığı uzmanlarına, Pozitif Yaşam Derneği’ne ve de bu çalışmanın yapılmasını büyük oranda destekleyen 22 tıp fakültemizin sayın Dekanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz.

TURKMSIC

Müge Çevik