Skip to content Skip to footer

 

با وجود اینکه حقوق بهداشت جنسی و تناسلی از جمله حقوق بشر پایه هستند، بسیاری از افراد، به علت مکانیزم‌های فشار اجتماعی ناشی از قواعد اخلاقی عمومی، مراقبت‌های بهداشتی جنسی و تناسلی دریافت نمی‌کنند. این موضوع به ويژه در جریان خدمات مراقبت بهداشتی برای افرادی که در زندگی کاری و تحصیلی در معرض ریسک بالای تبعیض قرار می‌گیرند تبدیل به مسئله مهم می‌شود. از جمله این افراد و گروه‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: زنان جوان، دگرباش‌ها، افرادی که با HIV زندگی می‌کنند، کارگران جنسی و همچنین افرادی که در معرض خطر بدنام شدن در زندگی  اجتماعی و محیط خانوادگی قرار دارند.

دسترسی به همه انواع خدمات بهداشت تناسلی و جنسی یک حقوق بشر اساسی است که باید برای همه به صورت برابر وجود داشته باشد. در صورتی که در دسترسی به این خدمات مورد تبعیض مستقیم واقع شدید (مانند امتناع پزشک از درمان بیمار، حفاظت از حریم خصوصی اطلاعات شخصی، دریافت درمان نادرست یا درمان تنزیل داده شده، و غیره) و یا به صورت غیر مستقیم مورد تبعیض واقع شدید (کمبود برنامه‌ریزی برای خدمات اختصاصی برای گرو‌ه‌های آسیب‌دیده، کمبود تجهیزات بهداشتی ایمن و کاربردوست، مشکلات اقتصادی و غیره)، می‌توانید با مراجعه به واحدهای خدماتی و یا تماس با خطوط تلفنی رایگان حمایتی از خدماتی منتفع شوید از جمله: مشاوره حقوقی، پشتیبانی روانی اجتماعی، افزایش اطلاعات و آگاهی‌های شخصی، دادرسی‌های آگاهی‌دهنده گروهی، مدیریت موردی، و خدمات مشابه برای مواردی که با تخطی این حقوق مواجه شدید. 0850 888 0539