Skip to content Skip to footer

Uzmanlara göre bu aşıyı olmamız gerekiyor. Sağlık Ocaklarında kronik hastalığı olanlara aşılama başladı. HIV Pozitif kişilerde aşılama yaptırabilirler.

Pandemik A(H1N1) 2009 aşısı uygulaması sonrası ortaya çıkabilecek yaygın (% 1-10) durumlar şunlardır; Bu durumlar genellikle aşıdan hemen sonra ortaya çıkabilir ve bir iki gün içinde tedavi gerektirmeksizin kaybolur. Bu durumların bildirilmesine gerek yoktur.

· Aşı uygulanan yerde kızarıklık, hassasiyet ya da şişlik· Baş ağrısı · Kas ve eklem ağrısı· Ateş· Mide bulantısı · Terleme artışı· Üşüme, titreme· Kasık, koltuk altı ve boyun lenf bezlerinde şişlik

Pandemik A(H1N1) 2009 aşı uygulaması sonrasında bildirilmesi gereken istenmeyen etkiler; asıl olarak mevsimsel grip aşılaması sonrasında görülmüş ve literatürde geçen yan etkiler olup bu yan etkilerin pandemik aşıdan sonra da görülebileceği varsayımından yola çıkılarak tanımlanmış olan aşağıda sayılan çok nadir ortaya çıkabilecek tıbbi durumlardır.

Aşı uygulaması sonrası ortaya çıkabilecek çok nadir durumlar şunlardır;

Ciddi alerjik reaksiyon, anafilaksi
Bir ya da birkaç sinirde ağrı, nörit
Trombositopeni
Nefrit, vaskülit
Konvülsiyon, ensefalomiyelit, ensefalit gibi nörolojik bozukluklar,
Okulorespiratuvar Sendrom
Bunların yanı sıra, sağlık personeli ya da toplum tarafından aşılamayla ilgisi olduğu düşünülen ciddi olguların (ölüm, sakatlık, konjenital anomali ile sonuçlanan veya hastanede yatış gerektiren) ile kümelenme gösteren durumların ve toplumda ciddi kaygı ya da olumsuz propaganda nedeni olan durumların da ASİE kapsamında bildirimi ve incelenmesi gerekmektedir.

PANDEMİK A (H1N1) 2009 AŞISI UYGULAMASI İÇİN RİSK GRUBU KAPSAMINDAKİ HASTALIKLAR ve DURUMLAR

(aktif akciğer tüberkülozü ve astım dahil)

(hipertansiyon hariç):
Konjestif kalp yetmezliği,
Kor-pulmonaleye neden olan sağ kalp yetmezliği,
Kardiyomiyopati,
Replasman yapılmış kapak hastaları veya dekompanse klinik bulgu veren orta ve ileri derecedeki A-V şantlar, VSD, fallot tetralojisi vb. konjenital kalp hastalıkları.

Kompanse veya dekompanse kronik böbrek yetmezliği,
Dekompanse karaciğer yetmezliği (siroz),
Serebrovasküler hastalıklar,
Orak hücreli anemi gibi hemoglobinopatiler,
Splenektomililer,
Organ hasarı gelişmiş veya 50 yaşın üzerindeki tip-2 diyabetliler,
Organ hasarı gelişmiş tip-1 diyabetliler,
İmmünsüpresif ilaç kullanan romatoid artrit, ankilozan spondilit gibi romatizmal hastalıklar.

FOCETRIA AŞISI UYGULAMASI KONUSUNDA BİLGİ NOTU:

Aşı Uygulaması:

Focetria aşısı adjuvanıyla birlikte 10 dozluk flakonda sunulmaktadır.

1 doz 0,5 ml’dir.
Tüm yaş gruplarında 0,5 ml olarak 90º açı ile kas içine (intramusküler) olarak uygulanır.
3. 12. ayın altına uyluğun orta veya üst 1/3 kısmında, vastus lateralis kasının ön yan bölümüne kas içine,
4. 12. ay ve üzerinde ise, kolun üst kısmına deltoid kas içine yapılır. Kol dirsekten, bacak dizden 45° içe bükülür ve enjektör 90° dik açıyla cilde girerek, kas içine (intramusküler) uygulanır.
GBP kapsamındaki diğer aşılar ya da mevsimsel influenza aşısı ile birlikte veya herhangi bir süre içerisinde uygulanabilir. Bu durumda farklı ekstremitelerden uygulama yapılmalıdır.
Aşı Takvimi:

Focetria aşısı;

10 yaş ve üzerindeki kişilere tek doz olarak uygulanacaktır.
9 yaş ve altında olan kişiler ile immun suprese kişilere iki doz uygulanması gerekmektedir. İki doz arasındaki süre en az 3 hafta olmalıdır.
İki doz uygulaması yapılacak kişiler için birinci ve ikinci dozun aynı firmanın aşısı olmasına dikkat edilmelidir.
6 ay ve altındaki bebeklere aşı uygulanmamalıdır.
Dünya Sağlık Örgütü’nün aşı konusundaki uzmanlar komitesi (SAGE) tarafından halen dünyadaki ruhsatlı pandemik A (H1N1) 2009 aşılarının gebelerde uygulanabileceğine ilişkin bir karar alınmıştır. Aşının 20. haftadan ileri gebeliklerde güvenilir olduğu gösterilmiştir. 20. haftadan erken gebeliklerde de herhangi bir istenmeyen etki görülmemiştir. Bu nedenle; 20. haftadan sonraki gebeliklerde aşının önerilmesi, 20. haftadan önceki gebeliklerde ise kişinin yazılı onamı ile aşının uygulanması gerekmektedir.
Emzirme döneminde aşının uygulanması için bir sakınca yoktur.
Kontrendikasyonlar:

Yumurtaya karşı anafilaksi öyküsü,
Önceki grip aşılaması sonrası anafilaksi öyküsü
Guillian Barré Sendromu geçirme öyküsü
Aşının ertelenmesi gereken durum;

Yüksek ateş (38ºC ve üzeri) ve tablosu netleşmemiş hastalık durumunda ertelenebilir (geçici kontrendikasyon).

Açılan Aşı Şişesi Kullanım Süresi:

Focetria aşısı flakonu açıldıktan sonra 8 saat içinde tüketilecek şekilde planlanma yapılmalıdır.

Soğuk Zincir:

Focetria aşısı aşırı soğuk ve sıcağa ve ışığa maruz kalmayacak şekilde muhafaza edilmelidir.
Aşı, +2-+8 °C’de buzdolabının orta rafında muhafaza edilmelidir.