Skip to content Skip to footer

15-16 Aralık 2009 tarihlerinde Lüksemburg’da yapılan Sivil Toplum Forumu (Civil Society Forum-CSF) toplantısına yeni üye sıfatıyla ilk kez katıldık. Toplantıda Pozitif Yaşam Derneği’ni Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yüksel temsil etti.

HIV/AIDS Sivil Toplum Forumu (HIV/AIDS Civil Society Forum- CSF), Avrupa Komisyonu tarafından 2005 yılında, Sivil Toplum Kurumlarının ve konuyla ilgili ağların politika oluşturma, uygulama sürecine katılımını güçlendirmek ve bilgi alışverişini sağlamak için kurulan bir danışma kuruludur.

Sivil Toplum Forumu, HIV/AIDS Beyin Takımı (Think Tank) ile bağlantılı olarak çalışmakta ve Beyin Takımı tarafından tartışılan konularla ilgili olarak tavsiye kararları almaktadır. Sivil Toplum Forumu toplantıları, Avrupa Komisyonu ve Beyin Takımında olan sivil toplumun iki temsilcisi tarafından birlikte organize edilmektedir. Sivil Toplum Forumu üyelerini tüm Avrupa ülkelerinin ve Avrupa’ya komşu olan ülkelerin sivil toplum kurumları oluşturmakta, Avrupa Komisyonu tarafından yapılan çağrıya yanıt veren sivil toplum kurumları arasından yine Komisyon tarafından seçilmektedir. Pozitif Yaşam Derneği de 2009 yılı içinde foruma katılımı için seçilen yeni üyelerden biridir.

15-16 Aralık 2009 tarihlerinde Lüksemburg’da yapılan toplantının ana gündem maddesi, Avrupa Birliği HIV/AIDS Üzerinde İkinci İletişim Planıydı (the second EU Communication on HIV and AIDS).

http://ec.europa.eu/health/ph_threats/com/aids/docs/com2009_en.pdf

Birinci günün ikinci kısmında ise bu iletişim planına eşlik eden Eylem Planı incelendi.

http://ec.europa.eu/health/ph_threats/com/aids/docs/com2009_action_en.pdf

Toplantı için önemli referanslar

§  Dublin Declaration (2004)

§  ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) – Migrant health series

§  EATG, Global Fund, WHO

§  AIDS Action Europe – www.aidsactioneurope.org

 

Avrupa Birliği 2.HIV/AIDS İletişim Planı

HIV/AIDS üzerine ikinci iletişim planına son hali verilmiştir. Bu ikinci planda, 2006-2009 yıllarını kapsayan birinci iletişim planındaki tüm taahhütler yer almıştır.

Bu ikinci iletişim planın temel olarak üç öncelik üzerine yoğunlaşmaktadır: a) Önleme, b) Öncelikli gruplar ve konular, c) Bölgeler.

a)       Farkındalık arttırma, kanıta dayalı, İnsan Hakları ve Cinsel ve Üreme Hakları, Gönüllü Test ve Danışmanlık Merkezleri, Evrensel Erişim, doğru ve tutarlı kondom kullanımı.

b)       Erkeklerle seks yapan erkekler, damar içi madde kullanıcıları, prevalansın yüksek olduğu ülkelerden gelen göçmenler ve hareket halinde olan gruplar

c)       Ukrayna, Moldovya and Rusya.

Beklenen çıktılar; bulaş oranının azalması ve HIV’le yaşayan kişilerin yaşam kalitesinin arttırılması.

İletişim planı tavsiye niteliğindedir ve yasal olarak bir bağlayıcılığı yoktur. Sivil Toplum Forumu, bu iletişim planını, üye ülkeler içinde tanıtma ve konuyla ilgili farkındalık yaratma rolünü üstlenmiştir. Bu ikinci iletişim planı özel olarak kayıtlı olmayan göçmenlerden söz etmektedir. Sivil Toplum Forumunun üyelerinden biri seks çalışanlarının spesifik hedef gruplardan biri olarak anılmamasını eleştirmiştir, ancak toplantıda iletişim planının, söz edilen gruplar ve bölgelerle sınırlı olmayabileceği ifade edilmiştir. İletişim ve eylem planıyla ilgili yapılan bir diğer eleştiri ise bu planların cinsiyet farklılığını yansıtmadığı yönünde olmuştur.

Pozitif Yaşam Derneği’nin eylem planına getirdiği eleştiri ise düşük prevalans olan ülkelerle ilgili olarak yeni bir stratejinin geliştirilmesi ihtiyacının ivediliğine yönelikti. Türkiye gibi düşük prevalansı olan ülkelerde devletin HIV/AIDS konusunda politika geliştirmek konusunda çekimser davranmasının bu ülkelerde yaşayan HIV pozitif kişilerin dışlanma ve ayrımcılık sorunlarıyla daha şiddetli bir şekilde yüz yüze gelmesine neden olduğuna dikkat çekildi.

Toplantıda eylem planına yönelik getirilen eleştiri ise bu planların hedefinin Avrupa yasal mevzuatındaki değişikliklere yol açıp açmayacağı konusundaydı. Ancak Sivil Toplum Forumu, eylem planı hakkında yorumlar ve öneriler getirme, eylem planının geçerliliği, göstergeleri ve değerlendirmesi ile ilgili tartışmaları yürütme rolünü üstlenmektedir.

Toplantıda İletişim ve Eylem planlarının dışında, üyelerin yaptığı sunumlara da yer verilmiştir. HIV in Europe, test ve danışmanlık ve erken evrede bakım ve tedaviye evrensel erişim hakkında bir sunum yaparak konunun Avrupa ülkeleri ve komşu ülkeler için önemine dikkat çekmiştir. Almanya’dan katılan üye kurum ise evrensel erişimle ilgili olarak deneyimlerini aktarmıştır. Ukrayna ve Slovakya temsilcileri 2008-2009 yılları arasında ülkelerinde HIV/AIDS önleme, tedavi ve bakımla ilgili çalışmaları ve karşılaştıkları sorunları sunmuşlardır. Aşı çalışmalarının hangi aşamada olduğuna dair bir sunum da toplantıda yer almıştır. Bunlar dışında HIV’le yaşayan kişilerin cinsel ve üreme haklarının iyileştirilmesiyle ilgili politikalara dikkat çekilen bir sunum da toplantıda yer almıştır.

Yılda iki kez yapılan Sivil Toplum Forumu toplantılarının bir sonraki toplantısının 2010 yılının Nisan ayında yapılmasına karar verilerek toplantı sonuçlandırılmıştır.