Skip to content Skip to footer

Avrupa Bölgesinde HIV/AIDS “Beraberlik ve Çeşitlilik” Konferansı 25-27 Mayıs 2011 tarihlerinde Tallinn Nokia Konser ve Konferans Merkezi’nde gerçekleştirildi.  Geniş ve üst düzey katılım  olan konferansa “HIV İle Yaşayanların Haklarına Yönelik Farkındalık Ve Savunuculuk Projesi” direktörü Serhan Karataş katıldı.

Serhan Karataş’ın Konferans oturumlarının özetleri ve izlenimleri…

Konferans Oturumları

25 Mayıs 2011 9:30-11:00 Açılış Oturumu

Estonya Cumhurbaşkanı Toomas Hendrik Ilves tarafından açılışı yapılan AIDS 2011 Konferansı, Avrupa Komisyonu Sağlık ve Tüketici Genel Müdürlüğü Müsteşarı, Estonya Sosyal İşler Bakanı ve Estonya HIV ile Yaşayanlar Derneği Başkanının aralarında bulunduğu bir panel ile başladı.

ECDC (Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi) Baş Biliminsanı Johan Gieseckeyaptığı konuşmada; Avrupa çapında genel olarak MSM grubunda HIV yayılımının halen yüksek seyrettiğini açıkladı. Bunun yanısıra 2020 yılı öncesi Avrupa bölgesinde teşhis anındaki CD4 sayılarının raporlanmasıyla RITA (Enfekte Testi  Algoritmi) tutulabilmesi imkanı doğacağını ve bunun daha iyi tedavi imkanları planlanmasını sağlayacağını belirtti.  http://www.ecdc.europa.eu/en

Giesecke; önümüzdeki dönemde HIV alanında iki belirsizlikten bahsetti.  Bunlar; Avrupa’ya devam eden göç ve HIV aşısı konusunda gelişme(me)ler. ECDC’nin gelecek senaryosuna göre MSM grubundaki HIV enfeksiyonu ve bağlı diğer enfeksiyonu artışa devam edecek. Bunun yanı sıra ev içi heteroseksüel enfeksiyonlarda ve sosyal kabullenmenin artmasıyla damar içi madde kullanıcıları arasındaki enfeksiyonlarda azalma gerçekleşecek. Ayrıca Giesecke HIV konusundaki esas mücadele konularının; testin geniş çaplı olarak yaygınlaştırılması ve erken teşhis olduğunu ifade etti

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa HIV, CYB Bölümü Başkanı Martin Donoghoe, HIV konusunda daha net ve etkin acil bir eylemin gerekli olduğunun altını çizdi. DSÖ ve paydaşları ile birlikte 2012-2015 dönemi için dönemi için Avrupa HIV/AIDS Eylem Planını oluşturmuş durumda. Bu planda 4 stratejik amaç var. Bunlar; HIV önleme, teşhis, tedavi ve bakımın optimizasyonu; HIV yanıtlarını genişletilmiş sağlık sonuçları ile güçlendirmek;  güçlü ve güvenilir sistemler oluşturmak; incinebilirliği azaltmak ve yapısal engelleri azaltarak hizmetlere ulaşmayı kolaylaştırmak.

Kiel Enstitüsü’nden Ekonomist Michael Stolpe, HIV konusunun ekonomik analizini yaptı. Bu analizinde özellikle anahtar grupların yakından takibi ve önleme-bilgilendirme faaliyetlerinin çoğaltılarak ekonomik maliyetlerin düşürülebileceğini belirtti. Kaynak aktarımında önceliklerin stratejik olarak belirlenmesi her anahtar gruba özel önleme ve teşhis adımlarının atılması gerektiğini söyledi.

11:30-12:30 Anahtar grupların ihtiyaçları konusunda ne biliyoruz?

EMCDDA (Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi) Müdürü Roland Simon, uyuşturucu bağımlıları özelinde Avrupa’daki HIV yayılımı ve teşhis-tedavi konusundaki resmi verileri paylaştı. Çoğu veride Türkiye veri göndermemiş olarak gözüküyor, buna rağmen Ulusal Stratejik Planı var gözüküyor.

Simon, çalışmaların kalitelerinin ve kontrolünün yapılması gerektiğine dikkat çekti. Cezaevlerindeki tedavi ulaşımın arttırılması hala gerekli. Çalışmaların entegrasyonu, bakım ve danışmanlık hizmetlerinin çoğaltılması ve etkin önleme çalışmaları karşısındaki engellerin kaldırılması gerekli. Ayrıca programlarda hepatit, tüberkuloz ve genel sağlık ilişkisi kurulmalı ve bu konuda tedaviye erişim sağlanmalı.

 Estonya HIV ile Yaşayanlar Derneği Başkanı Igor Soboloev, bölgede (Doğu Avrupa- 1,5 milyon HIV+) HIV konusundaki durumun kabul edilmeye başlanmasına rağmen bu konunun sadece projelere bırakılarak gerekli politika ve program düzeyinde ulusal yanıtların geliştirilmediğini belirtti. Bu durumun devletlerin kendi bütçelerinden fon oluşturmamasıyla sonuçlandığının altını çizdi.

“Ayrıca uluslararası Stigma Index Araştırmasının gösterdiği verilere göre destek ve sağlık hizmetlerine erişimde bile ayrımcılık ve damgalama devam etmektedir. Çoğu HIV ile yaşayan kişide içselleştirilmiş damgalama yoğun olarak gözlemlenmektedir. Bu sorunlar çözümlenmeden etkin bir yanıt geliştirilemez.”

Phoenix Plus Başkanı Evgeny Pisemskiy,Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgesinde risk gruplarına yönelik yaklaşımın geliştirilmemesinin önemli bir sorun oluşturduğunu ve bu şekilde özellikle MSM ve TT bireylerin görmezden gelindiğini belirtti.

13:00-14:00 AB tarafından fonlanan HIV/AIDS projeleri oturumu

Açılışı AB Sağlık Programı yetkilisi yaptı. AB Sağlık Programı, AB-27’si ve Hırvatistan’da fonlama yapmaktadır, proje bütçelerinin yüzde60-70’i AB fonlarından sağlanabilmektedir. Daha sonra yapılan konuşmalarda Avrupa’da gerçekleştirilen çeşitli projeler ve sivil toplum platformları teker teker tanıtıldı.

Clearing Househttp://www.hivaidsclearinghouse.eu

AIDS Eylem Avrupa (AIDS Action Europe) tarafından yönetilen bu proje Avrupa çapında HIV/AIDS konusundaki bilgi ve tecrübenin toplanmasını ve diğer örgütlerle paylaşılarak çokuşturulmasını amaçlıyor.

BORDERnethttp://www.bordernet.eu

Komşu ülkeler arasındaki önleme, teşhis ve tedavi alanlarında birlikte çalışma becerisini, özellikle incinebilir gruplara yönelik, arttırmaya yönelik bir proje.

AIDS Action Europe/AIDS Eylem Avrupahttp://www.aidsactioneurope.org[email protected]

HIV/AIDS konusunda Avrupa’da çalışan STKları bir araya getirerek iyi örnekler konusunda bilgi paylaşımını ve ortak lobi platformu oluşturmayı amaçlıyor, böylece Avrupa ve Orta Asya’da HIV konusunda etkin yanıt oluşturulması için çalışıyor.

                Avrupa’da HIV Girişimihttp://www.hiveurope.eu/
Stigma Index’in içinde bulunduğu proje ve araştırmalarla öncelikli olarak erken HIV teşhis ve tedavisi olmak üzere paylaşım ve ortak hareket etme üzerine bir platform. GNP+ tarafından koordine edilen Stigma Index Araştırmamız bu platform tarafından fonlanıyor.

                IQ Girişimihttp://www.iqhiv.org/

IQ Girişimi, HIV önleme konusunda kaliteyi geliştirmeyi amaçlıyor, yeni başlamış bir proje.

14:30-18:30 Stigma Index Atölye Hazırlıkları

Stigma Index Araştırmasındaki diğer paydaşlarla tanışma sonrasında kısaca deneyim paylaşımı yapıldı. Devamında bir sonraki günkü sunumları için çalışmalar yaptık. Bu zaman sırasında araştırmanın danışmanlarıyla beraber sunum ve rapor konusunda fikir alışverişi fırsatı buldum.

19:00 Konser ve Resmi Kokteyl

Konferans resmi gecesi Finlandiya folk müziği ve elektronik müziği birleştiren bir grup genç müzisyenin konseri ile başladı. Konser sonrasındaki resmi kokteyl katılımcıların tanışması ve sohbet imkanı verdi. Kokteyl sırasında özellikle EATG Politika Çalışma Grubu Başkanı Peter Wiessner ve diğer üyelerle sohbet etme ve durum değerlendirmesi imkanı buldum.

26 Mayıs 2011

9:00-10:30 Geç Tanı Konusundaki Engeller oturumu

Stigma Index Polonya araştırmasını yürüten Magdalena Ankierzteijn-Bartczak, “Geç Test-Geç Tedavi” Raporu’nun sunumunu gerçekleştirdi. Bizim katkımızla oluşturulan bu rapor Stigma Index’in 2010 yılında uygulandığı 5 ülkede (Türkiye, Polonya, Estonya, Ukrayna, Moldova) geç test ve tedavi konusundaki analizlerden oluşuyor. Bu rapora; http://www.hiveurope.eu/Project4StigmaIndex/tabid/74/Default.aspxadresinden ulaşabilirsiniz.

Bu oturumdaki diğer sunumlarda; çeşitli anahtar gruplar için, örneğin damariçi madde kullanıcısı hamile kadınlar, özel olarak hazırlanan test ve tedavi imkanlarının gerekliliğinin altı çizildi.

11:00-12:30 HIV ve MSM. Avrupa’daki Durumun Çeşitliliği

Robert Koch Enstitüsü’nden Ulrich Marcus,Avrupa’daki farklı bölgelerindeki MSM ve HIV konusundaki durumu analiz ettikleri EMIS araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Bu araştırma konusundaki detaylı bilgiye http://www.rki.de/EN/Content/Prevention/EMIS/EMIS__node.htm/adresinden ulaşabilirsiniz. Özellikle doğudaki ülkelerde açık gay gruplarının çok düşük oranda olması hem çalışma yapmak hem de araştırma yapmak konularında zorluk yaratmakta. Bunun sonuçları geç tedaviye ulaşma konusundaki verilerde görülüyor.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Ofisi’nden Smiljka de Lussigny,uzun süre gay sivil toplum örgütlerinde çalışma yaptıktan sonra son iki yıldır DSÖ’de çalışıyor. DSÖ’de yakın zamanda “Avrupa’da MSM ve HIV” konusunda rapor hazırlanmış. Ulusal sürveyans sisteminin çalışmadığı veya olmadığı ülkelerde durum acil çalışma gerektirdiğini belirtti. Bu ülkerler arasında en başta Rusya, Türkmenistan, Özbekistan gibi ülkeler geliyor. Yasal ve sosyal engeller hala çalışma yapmak konusunda büyük engel oluşturuyor. Hatta yasal değişiklikler yapılmış olsa bile toplumsal değişimin çok kolay olamaması halen büyük bir problem. Örneğin; Ermenistan 2003 yılında MSM ilişkiyi suç olmaktan çıkarıp koruyucu önlemleri yasal olarak zorunlu hale getirmiş, fakat sorunlar halen çözülmüş değil. DSÖ’nün bölgedeki çalışmaları konusunda bilgi; http://euro.who.int/aidsadresinden alınabilir.

Robert Koch Enstitüsü’nden Sandra Dudareva,MSM gruplarındaki farenjeal, bel soğukluğu, klamidya ve frengi ile HIV ilişkisini inceledikleri önleme ve teşhis konusunda yenilikler getirmeye çalıştıklarından bahsetti. Araştırma şu anda Almanya’da yürütülmüş durumda, ve diğer ülkelerde de yürütmek isteğindeler.

Doğu Batı AIDS Vakfı’ndan Roman Dudnik, Doğu Avrupa ve Orta Asya’da MSM ve gay anahtar gruplarının olmaması yada görünür olmaması konusunda iğneleyici bir sunum yaptı. Bu grupların şu andaki resmi verilerin çok üzerinde olduğunu ifade etti.

14:00-18:00 STIGMA INDEX Atölye Çalışması

Stigma Index Araştırması’nın küresel koordinatörlüğü yapan Julian Howstarafından yapılan genel bilgilendirme ve değerlendirme ile başladı. Daha sonra beş ülkenin verilerinin karşılaştırılmasıyla yayınlanan “Geç Tanı, Geç Tedavi” Raporu’nun editörü/Stigma Index danışmanı Laurel Sprague, karşılaştırmalı verileri paylaştı. Sırasıyla Estonya, Polonya, Ukrayna, Moldova ve Türkiye’deki araştırmaları yürüten koordinatörler araştırma süreçleri ve elde edilen araştırma sonuçları paylaştılar. Atölyenin devamında daha önce araştırmayı daha önce uygulamış ülkeler ve uygulamak isteyen ülkelerden gelen katılımcılar deneyim paylaşımında bulundular. Örneğin; Belarus’da önce araştırmanın devlet kurumları tarafından sahiplenmiş fakat sonuçlar ortaya çıkınca araştırma daha sonra sert bir şekilde eleştirmiş ve tanınmamış.

Önümüzdeki dönemde Avrupa Bölgesinde Almanya, Yunanistan ve Gürcistan gibi ülkelerde Stigma Index Araştırması uygulanacak. Ayrıca Stigma Index’i 2010-2011 yıllarında uygulamış beş ülkenin raporları ile ilgili savunuculuk faaliyetlerini planlayarak bunlara ağırlık vermesi düşünülüyor.

Günün akşamında yemek sırasında HIVEurope Başkanı Henrik Ireldsen, Sağlıkta Bağlantılar Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Vanessa Fuller ve GNP+ Kuzey Amerika Direktörü Laurel Sprague ile gelişmeleri değerlendirdik.

27 Mayıs 2011

09:00-10:30 Üreme Sağlığı ve Damgalama oturumu

Bu oturumda IPPF-Avrupa’dan Lena Luyckfasseel, üreme sağlığı ve üreme hakkı konularında HIV ile yaşayanların yaşadığı ve sorunlar bu alanda IPPF’nin proje sonuçlarını açıkladı. IPPFEN’nin rapor ve kitaplarına, http://www.ippfen.org/en/Resources/Publications/adresinden ulaşabilirsiniz.

SENSOA’dan Tom Platteau, cinsel ve üreme sağlığı konularında oluşturdukları eğitim ve kaynak kitap geliştirme süreçleri ile ilgili bilgi verdi.  http://www.sensoa.be/

Ukrayna-Network’den Petro Polyantsevve Estonya-PLWH’den Jekatarina Voinova yürüttükleri Stigma Index araştırmasının ülke verilerini paylaştılar.

11:00-13:00 Bölgesel İşbirliği ve Koordinasyon

Roger Drewtarafından yapılan sunum ile başlayan oturumda, HIV/AIDS konusunda bölgesel işbirliği ve koordinasyon tanımları konusunda bilgi verdi. Avantajları ve dezavantajları belirledi, şimdiye işlevsiz kalan işbirliği konularının altını çizdi. Resmi raporlara göre bile HIV/AIDS konusunda anahtar gruplara yönelik önleme, tedavi, bakım ve destek konularında yasal, yapısal ve politika alanında engeller önemli bir sorun olarak görülüyor. Özellikle damariçi madde kullanıcıları (64), tutuklu ve yükümlüler (56), sığınmacılar (48) ve seks işçileri (32) gereken oranda ilgiye sahip değiller. Önleme hizmetlerinde ise seks işçileri ve MSM grupların risk azaltma, damariçi madde kullanıcıları grupları için zarar azaltma çalışmaları gerekli. Bölgesel işbirliği sayesinde bilgi paylaşımı/öğrenme, ulusal yanıt oluşturmada bilgi geliştirme, ortak harekete geçme, ve karşılaştırma imkanı elde etme gibi yararlara ulaşılacaktır.

Drew, şu anda üç farklı raporlama yapıldığını hatırlattı. BM, Dublin İzleme, ve AB Eylem Planı her ülkeden dönemsel rapor istiyor. Dublin Gelişme İzleme Raporu’nda da görüldüğü gibi şu anda önemli sorunlar devam etmektedir. Ortak bir reel raporlama sistemi kurulmalı, daha etkin önleme ve izleme faaliyetleri her ülke için zorunlu hale getirilmelidir.

UNAIDS Avrupa’dan Denis Broun, Uyuşturucu ve Bağımlılık Avrupa İzleme Merkezi’nden (ECDC) Teymur Noori, DSÖ/WHO Avrupa’dan Martin Donoghoe, AIDS Eylem Avrupa’dan Martin de Schutter, NDPHS’den Ali Arsalo, AB Kom. Sağlık ve Tüketici DG’den Wolfgang Philipp, Ukrayna Network’den Volodymr Zhovtyak, Uluslararası Tedavi Koalisyonu’ndan Anastasia Soloyeva, Portekiz Sağlık Bakanlığı’ndan Henrique Barrosyuvarlak masa forumuna katıldı.

Schutter, Avrupa ve Orta Asya bölgesinde halen HIV ile yaşayıp tedaviye ulaşamayan yüzde21’lik grubu hatırlattı.

Broun, UNAIDS’in önümüzdeki MSM gibi anahtar gruplar konusunda daha yakından çalışma yapacağını Doğu Avrupa-Orta Asya bölgesi için Doğu Asya-Pasifik bölgesinden elde edilen tecrübenin uygulamaya geçileceğini belirtti.

Phillip, AB bölgesinde önemli gelişmeler olduğunu AB27’si ve Hırvatistan’ın 2011-2015 dönemi için HIV/AIDS alanında etkin olarak uygulanabilecek Ulusal Stratejiler geliştirdiğini anlattı. Moldova ve Ukrayna için de AB Sağlık ve Tüketici DG’sinin yönlendirmesiyle ulusal strateji geliştiriliyor. Sorduğum soru üzerine Türkiye konusunda neden bir çalışmaları olmadığını açıklamaya çalıştı. Türkiye konusunda sorunların varlığından fazla haberdar olmadıkları ve bu nedenle Türkiye’yi sıkıştırmadıkları görülüyor. HIV konusundaki sorunları uluslararası alanda ortaya koymamız önemli, hem Türkiye’de delegasyonun Brüksel’e bilgi vermesi sağlamak hem de Brüksel’e doğrudan bilgilendirme yapmak konusunda çalışma yapmamız gerekli.

Noori; MSM, LGBT, seks işçileri, sığınmacılar ve tutuklu gruplarına özel hizmet ve yaklaşım gerekliliğini bir kez daha hatırlattı. Bu alanlarda sivil toplum ve devletin işbirliğinin öncelikli olduğunu belirtti.

Donoghoe, Eylül 2011’de AB ve BM tarafından ortaklaşa hazırlanan Avrupa HIV/AIDS Eylem Planı’nın uygulamaya geçeceğini bildirdi. Bu programın hazırlığında birçok bileşenden görüş alındığını uyulama aşamasında da hem uygulama hem değerlendirme anlamında desteğe ihtiyaçları olduğunu bildirdi.

Küresel Fon’a 11.turda Avrupa’dan Litvanya, Bulgaristan, Romanya gibi ülkeler erişebilir hale gelecek. Sorduğum soruya IMF sıralamasında Türkiye’nin sırası ve HIV konusundaki durumun aciliyeti nedeniyle yapılan sıralama nedeniyle Türkiye’nin programda yer alamadığı cevabını aldım.

13:30-14:30 Kapanış Oturumu

Kopenhag Üniversitesi’nden Jens Lundgren,Avrupa’da HIV konusundaki ana mücadeleler sunumunu yaptı. Geç tanı hala önemli bir problem; bu konuda test olanaklarının arttırılması ve agresif tedavi yöntemlerinin uygulanmasın yollarından biri seçilebilir. Özellikle ART tedavisine ulaşma konusundaki imkansızlıklar halen yayılımı arttıran nedenlerin başında geliyor. İlaç olmadan bakım olmaz. Doğu Avrupa’daki 1,4 milyon HIV ile yaşayan kişiden sadece yüzde 7’sinin tedaviye gerekli zamanda devamlı ulaşabilir olduğu unutulmamalı, bu oran Batı ve Orta Avrupa’da yüzde55’dir. HIV tanısı konulan kişilerin yüzde30-35’i 12 ay içerisinde hayatını kaybetmeye devam etmektedir. Tüberkuloz ve hepatit C konularında da erken tanı ve tedavi gereksinimi çok yüksektir.

Finlandiya Ulusal Sağlık ve Refah Enstitüsü’nden Pauli Leinikki, konferansın bir özetini yaptıktan sonra acil gereksinimleri tüm HIV ile yaşayanlar için ulaşılabilir ART, ücretsiz iğne ve şırınga programları, uyuşturucu tedavi programları,  gelişmiş test olanakları (PITC) sağlanmasının gerekli olduğunu belirti. Acil olarak yeni etkin stratejileri yürürlüğe sokmak çok önemli. HIV/AIDS konusunda politik desteğe ve sorumluluk alınmasına ihtiyaç var. Sosyal faktörleri, ekonomik etkileri, etki analizlerini içeren araştırmalar yapılmalı. Bağımsız akademik ve yarı akademik araştırmalar yapılmalı. Politik sorumluluğun kabul edilerek uygun şekilde uluslararası işbirliği, fonlama, ulusal çalışma ve yatırımların HIV/AIDS konusunda yapılması önceliklidir.

15:00-18:00 Stigma Index Toplantısı

Toplantıya küresel koordinatör, araştırma danışmanları, ülke koordinatörleri ve HIV in Europe adına Wojciech Tomczynski katıldı. Stigma Index Araştırması kapsamında konferans sürecinde gerçekleşen çalışmalar değerlendirildikten sonra şimdiye kadarki süreç ve gelecek konusunda tartışıldı.

Son haftalardaki ve konferans sırasındaki aktif çalışma temposunu ekibi kaynaştırdı. Konferans bünyesinde yapılan sunumlar ve atölye oldukça başarılı oldu, sunumların geri dönüşleri iyiydi. İlerideki dönemde ulusal koordinatörler arasında daha fazla iletişim ve yaşanılan sorunların paylaşılması ortak problem çözümü konusunda hepimize yardım edecek gibi gözüküyor.

Ülke raporlarının en kısa zamanda basıma geçmesi şu andaki önemli öncelik. Şu anda Ukrayna en ileri durumda broşür basıldı, raporu da basmaya yakınlar. Diğer ülkeler halen rapor üzerinde çalışıyor.

HIV in Europe, 5 ülkedeki Stigma Index Araştırması için 150,000 € fon ayırmıştı, bu fondan Ukrayna-39.000 €, Polonya-31.000 €, Estonya-28.000 € ve Moldova-5.000 € büyüklüğünde yararlandı. Bunlar arasında HIV in Europe’den en az bütçeyi alan ülke Türkiye’ydi. Ukrayna ve Moldova, UNAIDS Merkez Fonlarından araştırma için yararlandı, Moldova ayrıca “Transparency Fund”dan 25.000 € fon almış. Ülke raporlarının yayımlanması sonrasında savunuculuk faaliyetlerinin planlı bir şekilde yürütülmesi gerekiyor. Savunuculuk faaliyetleri için her ülkeye 15.000 € civarında bir fon imkanı var, bunun için kısa zamanda projelendirme yapmak ve ilgili formu Julian Hows ve GNP+ ile paylaşmak gerekiyor.

Toplantı sonrası Stigma Index koordinatörleri, danışmanları, küresel koordinatör ve yerel Estonya HIV ile Yaşayanlar Derneği yönetimiyle birlikte akşam yemeğine geçildi.

Önemli Dokümanlar

Getirdiğim Basılı Dokümanlar

 • Avrupa’da Damariçi Uyuşturucu Kullanımı Trendleri Raporu, 2010. Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi
 • Damariçi Uyuşturucu Kullananlarda HIV, Hepatit ve Diğer Enfeksiyonlar Testi için Kılavuz El Kitabı, 2010. Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi
 • Erkeklerle Seks Yapan Erkeklerde HIV ve CSB Hastalıklar Raporu, 2009. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi
 • HIV Enfeksiyonlarını Tahminlemede Gelişme Raporu, 2008. Avrupa Hastalık Önleme & Kontrol Merkezi
 • HIV/AIDS, Sıtma ve Tüberküloz Hastalıklarında AB Araştırmaları, 2010. AB Araştırma Alanı
 • HIV/AIDS, Sıtma ve Tüberküloz ile İlgili Avrupa Eylem Planı Gelişme Raporu, 2009. AB Kom.
 • Rusya’daki Genç Kadınlarda HIV Önleme Konusunda Rapor, 2011. IPPF, UNFPA & AIDS ve Kadınlar Küresel Koalisyonu

Yakın Gelecekteki Etkinlikler

 • BM Genel Kurulu AIDS Özel Oturumu, New York – Haziran 2011.
 • HIV/AIDS Korelasyon Politika Diyaloğu Toplantısı, Brüksel, Haziran 2011. http://www.correlation-net.org
 • Moskova HIV/AIDS Forumu, Moskova – Ekim 2011.
 • MSM arasında HIV Önleme Konferansı, Stockholm – Kasım 2011. http://www.femp2011.eu/
 • Avrupa Korelasyon (Sosyal İçerme ve Sağlık) Ağı Konferansı, Ljubljana-Aralık 2011. http://www.correlation-net.org