Skip to content Skip to footer
Destek merkezimiz hafta içi her gün 09.00 / 18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
0850 888 05 39
Danışma Hattı
0216 418 10 61

Tüzük

POZİTİF YAŞAM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin adı Pozitif Yaşam Derneği’dir. Derneğin merkezi İstanbul’dur.

Dernek, HIV/AIDS ile yaşayanlar arasında bir iletişim ağı kurarak, tedaviye eri­şim­le­rini kolaylaştırmak, yaşam kalitelerini arttırıcı pratik ve genel bilgilendirme çalışmalarını yapmak, kendilerini ve yakınlarının fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan güçlenmelerini sağlamak, yaşadıkları hak mahrumiyetlerinde savunuculuk görev­le­rini yerine getirmekle birlikte HIV/AIDS konusunda tüm toplumun bilinçlendirilerek, gereken önleme ve savaşım çalışmalarını yapmak, uluslararası sözleşmelerle güvenceye alınmış insan ve hasta haklarının fiilen gerçekleşmesi ve uygulanabilmesi, hak ihlallerinin önlenmesi, gerçekleşen hak ihlallerinin tespiti, ihlallerin ortadan kaldırılması, izlenmesi v. b. için dernek tüzel kişiliği veya dernek üyeleri adına dava açmak, davaya katılmak (müdahil olmak) ve gerekli her türlü yasal girişimde bulunmak, üyelerin adalete ulaşmalarını kolaylaştırmak amacı ile kurulmuştur.

a-Bilgi ve İletişim Ağı Kurulumu: HIV/AIDS ile yaşayan kişilerin yaşadıkları zorlukları, paylaşmak istedikleri durumlarını, kritik değerde olan önemli bilgilerini (Yaş, cinsiyet, bulaşma yolları v. b. ), tedavi ve ilaç davranışlarını, hastalık seyri gibi konularda bilgi sahibi olmak için derneğe özel, yasaların ve mevzuatların izin verdiği derecede gizli veri bankaları kurmak. Ölçme değerlendirme teknikleri kullanmak, raporlar hazırlamak, kamuoyuna bu bilgileri sunmak, sürveyans çalışmalarında bulunmak ve HIV/AIDS ile yaşayanlara ulaşmak için, gereken iletişim kanallarını kurmak. Bu amaçla danışma hizmeti sunan HOT-LINE, web sitesi, duyuru ağları, veri tabanları oluşturmak. HIV/AIDS ile yaşayan kişilerin en doğru ve doyurucu bilgiler alabilmesi için, yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlarla ortak iletişim ağları kurmak, var olan ağlara üye olmak, gerekirse üst oluşumlarda bulunmak. İnceleme değerlendirme ölçütleri oluşturarak ilgili mercilerle birlikte politikalar üretmek.

b-Savunuculuk: HIV/AIDS ile yaşayanların ve yakınlarının yasalarla düzenlenmiş haklarının korunması, savunulması ve geliştirilmesi amacıyla, yasalar çerçevesinde her türlü girişimde bulunmak. HIV/AIDS ile yaşayan kişilerin toplum içerisindeki her türlü faaliyetlerinde ve özellikle tedavi aşamalarında ayrımcılığa maruz bırakılmasını önlemek, bu konuda toplum kesimlerini ve kamuoyunu bilgilendirmek. Bu bağlamda işyeri, kamu kurumları, sağlık ve eğitim kuruluşları, medya ve gündelik yaşamda ayrımcılığın önlenmesi ile eşitliğin bozulmaması için girişim ve faaliyetlerde bu­lun­mak. HIV/AIDS ile yaşayanların ve yakınlarının haklarının korunması ve geliştirilmesi yönünde resmi ve özel kuruluşlar ile işbirliği yapmak, bu amaçla HIV/AIDS ile yaşayanları ve yakınlarını örgütlemek. Devletin ve siyasi otoritenin sağlık, politika uygulamaları ile ilgili olarak ilgilileri uyarıcı çalışmalar yapmak. Danışma, test ve tedavi aşamalarında elde edilen kimlik bilgi ve kayıtlarının tüm kamu ve özel kurum çalışanlarınca gizli tutulması gerektiği yönünde girişimlerde bulunmak, bu bilgilerin medya yoluyla duyurulmasını ve teşhirini engellemek. HIV/AIDS ile yaşayanların hayatlarını kolaylaştırmak.

c-Tedaviye Kolay Erişim: HIV/AIDS ile yaşayan kişilerin ırk, dil, din, milliyet cinsiyet, cinsel yönelim, zümre veya sosyal statüsüne bakmadan tedaviye eşit şartlarda en kısa yoldan erişimi için her türlü girişimi yapmak ve kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunmak. Test ve tanılar için süreci kolaylaştıracak çalışmalarda bulunmak, ilgili merkezlerle işbirliği yapmak veya iktisadi teşekkül kurmak.

d-Dayanışma ve Yardımlaşma: HIV/AIDS ile yaşayan kişiler, yakınları, devlet ve toplum bireyleri arasındaki yardımlaşma ve dayanışmayı arttırmak. HIV/AIDS ile yaşayan kişiler arasındaki karşılıklı yardımlaşma ve işbirliği sağlamak. HIV/AIDS ile yaşayan kişiler ve yakınlarına danışmanlık vermek, psikolojik sosyal, hukuki ve tıbbi destek sağlamaya yönelik merkezler oluşturmak. Yurt dışından veya yurt içinden ilaç temini, bağış, stoklama, dağıtım, değişim gibi hizmetler sunmak. Bu amaca yönelik hizmet veren dernek, kurum ve kuruluşlara ve yardıma muhtaç olan HIV Pozitif tanısı almış insanlara ayni ve nakdi bağış vermek.

Gerekli gördüğü takdirde bu hizmetleri sunan iktisadi teşekkülleri kurmak, HIV/AIDS İle yaşayanlara maddi kolaylıklar sağlamak amacıyla yardımlaşma sandığı ve fonlar kurmak.

1) HIV/AIDS’in Tanıtılması: HIV/AIDS’in yurt çapında tanınması için çeşitli araştırma ve yayınlar yapmak, panel, konferans ve seminerler vermek, düzenlemek, bu konuda düzenlenen organizasyonlara katılmak. AIDS konu­sun­da toplumu bilgi­len­dirmek amacıyla her türlü yayın ve tanıtım materyali hazırlamak, hazırlatmak, dağıtmak ve yayınlamak. Hastalığın yayılmasını önlemek için toplumu, bulaşma şekilleri ve bundan korunma yolları konusunda bilgilendirmek, bireylerin erken tanı ve teşhis yollarına başvur­ma­larını teşvik etmek özendirmek; konu ile ilgili eğitim kursları, seminerler, paneller, kongreler, saha çalışmaları gibi etkinlikler düzenlemek. Tüm toplum­da HIV/AIDS konusunda farkındalığı sağlamak, bilgilendirici ve duyarlılık artışı sağlayıcı çeşitli aktiviteler düzenlemek.

2) HIV/AIDS ile Yaşayanların Desteklenmesi: Beslenme, ilaç kullanımları, ilaç etkileşimleri, ilaç kombinasyonları, ilaç yan etkileri, HIV ve hayvanlar, HIV ve kamusal alan, HIV ile cinsel yaşam, HIV ve bütünleyici tedaviler gibi konularda HIV/AIDS ile yaşayanlara genel ve pratik bilgiler vermek. Ayrıca HIV/AIDS ile yaşayanların kendi kendine yetebilmeleri için gereken eğitimleri vermek, pratiklikler kazandırmak, meslek edindirme kursları düzenlemek veya var olan kurslara dâhil olmalarına yardımcı olmak.

3) HIV/AIDS ile Yaşayanların Bilgilendirilmesi: HIV/AIDS ile yaşayanların sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmeleri amacıyla, gereken bilgi ve deneyim aktarmalarını yapmak. Seminerler, toplantılar, ilanlar, internet yayımcılığı, yayımcılık, akran eğitimi, saha çalışması Telefon danışmanlığı gibi çeşitli metotlarla hem HIV/AIDS ile yaşayanların, hem çevrelerinin hem de toplumun bilgilendirilmesini sağlamak. Bu amaçlarla dernek süreli/süresiz yayınlar yapmak, kampanyalar yürütmek, var olan kampanyalara katılmak, her türlü yazılı ve görsel basını kullanmak.

4) HIV/AIDS Alanında Çalışan Sağlık Personelinin Eğitilmesi: HIV/AIDS alanında Hizmet veren sağlık çalışanlarının ön yargılarını ortadan kaldırmak, gerekli bilgiler vermek, HIV/AIDS ile yaşayan insanların tedavi alırken ayrımcılığa ve dışlanmaya uğramasını engellemek, HIV/AIDS ile yaşayanların hassasi­yet­le­ri­nin aktarılması gibi konularda sağlık personelinin eğitilmesi hizmetini vermek. Bu amaçla projeler üretmek, fonlar sağlamak ve yurdun her yerinde eğitim seminerleri düzenlemek, düzenlenen seminerlere katılmak.

Dernek bu amaç­lara ulaşmak için ulusal / uluslararası fonlara başvurur, kaynak oluşturma faaliyetlerini yürütür ve projeler oluşturur. Dernek projelerinin yürütülmesi amacıyla personel çalıştı­ra­bilir. Dernek hedefleri doğrultusunda iktisadi teşekkürler kurabilir, ortaklıklar yapabilir. Dernek yasalarda öngörülen koşulları yerine getirmek ve gerekli izinleri almak koşulu ile gerekli görülen benzer amaçlı uluslar arası kuruluşlara yönetim kurulu kararı ile üye olabilir, üyelikten ayrılabilir.

Dernek HIV/AIDS ile yaşayanlar ve HIV/AIDS Hastalığı alanında faaliyet gösterir.

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olması için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal Üyelik için bu koşul aranmaz.

a- Onursal Üyeler:Derneğe yakınlığı bilinen, dernek amaçlarına yardımcı olmaya çalışan, seçilmeleri dernek için kazanç ve şeref olarak sayılacak kimselere yönetim kurulunun teklifi üzerine yönetim kurulunun onayı ile onursal üyelik unvanı verilir. Onursal üyelerin oy kullanma hakkı yoktur. Onursal üyelerin fikirlerinden yarar­lan­mak için her türlü dernek toplantılarında kendilerine söz verilebilir. Onursal üyelik yabancı uyruklulara da verilebilir.

b- Asil Üyeler:Asil üye olmak için gerekli şartlar;

1) Fiil ehliyetine sahip olmak,

2) HIV/AIDS gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda bilgi sahibi olmak, merak sahibi olmak ve çeşitli aktivitelere katılıp görev almayı gönüllü istemek. Bu şartlara sahip olup derneğe üye olmak isteyenler, genel kurulca belirlenmiş üye alımları şartlarını yerine getirerek, bir dilekçe formu ile müracaat ederler.

Dernek Başkanlığı’na yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Dernek Yönetim Kurulunca en geç 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazısıyla başvuru sahibine bildirilir.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurul’a katılma, oy kullanma Seçme ve seçilme hakkı vardır. Üyeler vekâleten oy kullanamazlar. Üyeler kendileri ile ilgili konularda oylamalara katılamazlar. Kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz.

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydı ile, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyelerin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyeler, yasa ve tüzük hükümlerine, yetkili kurul kararlarına uymak, yönetim kurulunca verilecek görevleri yerine getirmek, ödentilerini zamanında veya yazılı ikazlara karşılık üyelik aidatını altı ay içinde ödemek, derneğin amaç ve ilkelerine uygun davranmak, bu amaç ve ilkelerin gerçekleşmesini zorlayıcı tavır ve dav­ranışlardan kaçınmak, dernek tüzel kişiliğinin saygınlığını korumak, arttırmak ve özen göstermekle yükümlüdür.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyenler Yönetim Kurulu tarafından yazı ile uyarılır. Uyarıya rağmen, haklı bir özür dilemeksizin 30 gün içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyenler, yönetim kurulundan yetki almaksızın derneği yükümlülük altına sokacak tasarruflarda bulunanlar, fiil ehliyet kudretini kaybedenler yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkanlar veya çıkarılanlar, üye kayıt def­te­rinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel Kurul,

2-Yönetim Kurulu,

3-Denetim Kurulu

Genel Kurul, katılma hakkına sahip dernek üyelerinin tamamının oy hakkı ile katıldığı

Kuruldur. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu, ileride belirtecek usule göre der­ne­ğin faaliyetlerini yönetmek ve yönetim kurulunun faaliyetlerini denetlemek için oluşturulmuştur.

Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel Kurul;

 1. İki yılda bir Mart ayı içinde, olağan,
 2. Yönetim veya Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim Kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine Sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı veya elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı ara­sın­daki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel Kurul toplantıları dernek merkezinde veya merkezin yetersiz olduğu hallerde gazete ilanında duyurulan yerde yapılır.

Genel kurul, Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda ÇOĞUNLUK aranmaz. Ancak Bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konular ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirleyeceği yöntem kullanılır. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişiklikleri ve derneğin fesih kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınabilir. Katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlarının karşısına İmza koyarak toplantı yerine giderler. Toplantı için yeter sayı sağlanmışsa durum tutanakla tespit edilir ve toplantı, yö­ne­tim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ve kâtip seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Kâtipler toplantı tutanağı düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Toplantının sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir ve dernekte muhafaza edilir. Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değişmesi,
 3. Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibrası
 4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. En az 1.-TL ile en çok 10. 000. -TL arasında olacak yıllık üye ödentisinin saptanması
 6. Yönetim Kurulunun önerdiği üyelikten çıkarma işlemleri hakkında kesin karar alınması,
 7. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 8. Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,
 9. İlgili Kanun ve mevzuat hükümlerine göre ilgili bakanlıklardan izin alındıktan sonra derneğin uluslararası faaliyetlerde bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 10. Derneğin feshedilmesi,
 11. Mevzuata göre genel kurulca yapılması gereken diğer görevlerin yerine getirilmesi,
 12. Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu’nun 5 asil, 5 yedek üyeden, Denet­leme Kurulu’nun 3 Asil, 3 Yedek üyeden oluşmasına karar verilir.Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimleri iki senede bir yapılır. Seçime katılacak olan adaylarda üst üste 3 (üç) dönem yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeliği yapmamış olma özelliği aranır. Daha sonra toplantıya katılan üyelerin göster­dikleri adaylar arasından Yönetim Kurulunun kararlaştırılan sayıdaki asil üyeleri ve aynı sayıdaki yedek üyeleri, Denetleme Kurulu’nun kararlaştırılan sayıdaki asil üyeleri ve aynı sayıdaki yedek üyeleri seçilir. Toplantıda bulunmayan der­nek üyeleri de Yönetim Kuruluna veya Denetleme Kuruluna aday gösterilebilir. Seçimler gizli oy ve açık tasnifle yapılır. Kurullara seçilecek üye sayısı kadar en çok oy alanlar asil üye, daha az oy alanlar yedek üye olarak seçilmiş olur. Gerektiğinde eşit oy alanlar arasında kura çekilerek asil ve yedek olacak kişiler veya yedek üyelerin arasından belirlenir. Aday gösterilmemiş dernek üyelerine verilen oylarda geçerli sayılır. Genel Kurulca yapılan seçim sonuçları yasal süresi içinde yönetim kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve Yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhlarını matbu çizelgelerle dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amir­liğine yazı ile bildirir.

Yönetim Kurulu 9. Maddenin 12. bendinde belirtilen usul ve şekilde oluşturulur. Yönetim kurulunda üye sayısında eksilme olduğunda seçime belirtilen sıraya göre ve eksilen sayı kadar yedek üyenin göreve çağırılması zorunludur. Yönetim Kurulu se­çimden sonraki bir hafta içinde Kurul üyeleri arasından Başkan, Sekreter ve Sayman olarak görev yapacak kişileri seçer.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri:

 1. Derneği yasalar, tüzük ve genel kurul kararları çerçevesinde yönetmek,
 2. Defter ve kayıtları usulüne uygun olarak tutmak,
 3. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak,
 4. Bütçeyi uygulamak,
 5. Gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak,
 6. Ücretli eleman istihdam etmek. Genel kurul kararı uyarınca beş(5) yönetim kurulu üyesinden bir (1) kişi derneğin maaşlı çalışanı olabilir. Fakat Yönetim Kurulu Başkanı bu kapsam dışında değerlendirilir yani derneğin maaşlı çalışanı olamaz,
 7. Personeli denetlemek, gerektiğinde işine son vermek,
 8. Üyeler için gerekli bilgi ve dokümanları toplamak, yabancı dilde olanların çevirilerini yaptırmak,
 9. Tüzükteki amaç ve hizmet konularına uygun faaliyet göstermek,
 10. Derneğin tüm çalışmalarını koordine etmek,
 11. Bir sonraki dönem için program taslağı ve işleyiş planları hazırlamak,
 12. Mevzuat ve tüzüğe uygun olarak gerekli görülen konularda yönetmelik ve genelge hazırlamak,
 13. Derneğin amaç ve faaliyetleri konusunda üyelere eğitim organizasyonları yapmak,
 14. Dernek amaç ve çalışmalarını daha etkin biçimde gerçekleştirebilmek üzere gerekli komisyonları kurmak, bunları koordine etmek ve etkin çalışmalarını sağlamak,
 15. Genel Kurul kararlarını uygulamak ve genel kurul gündemini hazırlamak.
 16. Genel Kurulu olağan ya da olağanüstü toplantıya çağırmak,
 17. Derneği ulusal ve uluslararası toplantılarda temsil edecek kişileri belirlemek,
 18. Mevzuatın kendisine verdiği ve genel kurul kararı gerektirmeyen diğer çalış­maları yapmak.

Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde dernek adına davalar açabilir ve açılmış davalara katılabilir. Ayrıca, Yönetim Kurulu, denetleme kurulunun önerisiyle bir üye hakkında yazılı savunmasını da alarak disiplin kovuşturması yapabilir ve uyarı, kınama veya üyelikten çıkarma cezalarından birisini verebilir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi aralarında görev bölümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve saymanı belirler. Yönetim Kurulu başkanı toplantılara başkanlık eder. Başkanın yokluğunda bu işi başkan yardımcısı veya görevlendirilen bir yönetim kurulu üyesi yapabilir. Sekreter, derneğin bütün idari ve yazı işlerini yürütür. Sayman, derneğin mali işlerini yürütür ve hesaplarını tutar. Yönetim kurulu en geç ayda bir olağan olarak toplanır. Ayrıca başkanın veya üyelerden üçünün isteği üze­rine bütün yönetim kurulu üyelerine önceden haber vermek koşuluyla her zaman olağanüstü toplanabilir.

Olağan yönetim kurulu toplantılarına haklı bir özür bildirmeksizin üst üste üç kez katılmayanların üyelikleri yönetim kurulu kararıyla düşürülebilir. Yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen boşalmalar yedek üyeler çağırılmak suretiyle doldurulur.

Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanabilir ve kararlar katılanların salt çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı görüş çoğunluk sayılır.

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması durumunda, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

Denetleme kurulu 9. Maddenin 12. bendinde belirtilen usul ve şekilde oluşturulur. Denetleme Kurulunda üye sayısında eksilme olduğunda, seçimde beliren sıraya göre ve eksilen sayı kadar yedek üyenin göreve çağırılması zorunludur. Bu kurul derneğin banka ve nakit hesaplarını Dernekler Kanununa göre tutulması gerekli defterlerin düzgün tutulup tutulmadığını, gelir ve giderlerin usulüne uygun yapılıp yapılmadığını yazışmalarını, üyeliğe kayıt ve üyelikten silme, işlemlerini mevzuata ve Dernekler Kanununa göre inceleyerek denetleme görevini yerine getirir. Bu denetlemeler altı ayı geçmeyen aralıklarla yapılır ve sonuçları bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunulur. Denetleme Kurulu gerekli görürse Genel Kurul’u bir ay içinde toplanmasını yönetim kurulundan ister ve bu istek yerine getirilmezse sulh hukuk hâkimine başvurarak genel kurulun toplanmasını sağlar.

Derneğin şubesi yoktur.

Dernek gerekli gördüğü yerlerde, yerli veya yabancı kişi veya kurumlara temsilcilik verebilir. Temsilcilikler birer iletişim noktası olarak rol oynarlar. Temsilciliklerin her hangi bir oy hakları yoktur. Ancak genel veya yönetim kurullarında bilgilerine başvurulabilir. Temsilcilere veya temsilciliklere ücret ödenip ödenmeyeceği, ödeme periyodu ve ücretin meblağı Genel Kurul kararıyla belirlenir. Temsilciliğin sona erdirilmesi yine Genel Kurul kararıyla belirlenir. Karar 30 gün içerisinde tebliğ edilir.

Üye Ödentileri: Derneğin asil üyelerinin ödemek zorunda oldukları üyeliğe giriş ve yıllık ödentilerdir. Bu meblağlar Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun kararı ile en az 1.0 -TL, en fazla 10. 000. -TL olabilir. Onursal üyeler istedikleri takdirde ödenti verebilir.

Eğlence Faaliyetleri Gelirleri:Tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

Yayınlardan Elde Edilen Gelirler: Dernekçe yapılan her türlü görsel, işitsel, yazısal veya İnternet sitesi gibi yayınlardan elde edilen gelirler,

Profesyonel etkinlikler: Kongre, Konferans, Fuar, Tanıtım, kokteyl, sunum, seminer, her türlü toplantı, eğitim kursu gibi etkinliklerden elde edilen gelirler,

Proje Gelirleri: Ülke içinde ve dışında çeşitli etkinlikler gerçekleştirmek üzere hazırlanan projelerden elde edilen gelirler,

Kira, akar, faiz, ayni ve nakdi gelirleri: Derneğin, Döviz, faiz, repo, bono, tahvil, fon, hisse senedi gibi gelirler ile mal varlığından elde edilen gelirlerdir.

Bağış ve Yardımlar: Yardım toplama hakkında mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

Diğer: Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gelir temin etmek amacıyla derneğin kurduğu iktisadi, ticari, iktisadi işletmeler, ortaklıklar, vakıflar ve yar­dım­laşma sandıklarından, dava gelirlerinden ve derneğin şubelerinden elde edilen gelir­ler­den ibarettir.

Gelir ve Gider Belgeleri:

Dernek gelirleri, Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

MADDE 15:

 1. Karar Defteri, Yönetim Kurulunun kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 2. Üye Kayıt Defteri, derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık ve yıllık aidatları bu deftere yazılır.
 3. Evrak Kayıt Defteri, Gelen ve giden evraklar tarih ve sıra numarası ile bu deftere işlenir. Gelen evrakların asılları ve giden evrakların kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 4. Demirbaş Defteri, Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
 5. Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Alındı Belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
 6. Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri, bu defterlerin tutulma usulleri ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Bu madde de sayılı defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur.

Başkan: Yönetim Kurulu Başkanı derneğin başkanıdır ve derneğin idari temsilcisidir. Yönetim Kurulu’na başkanlık eder.

a- Derneğe ait yazışmaları yönetmek,

b- Derneğin defter ve dosyalarını tutmak,

c- Toplantıları başkanla beraber hazırlamak,

d- Toplantı tutanaklarını düzenlemek, toplantı yazılarını, raporlarını, özetlerini, toplayıp dosyada muhafaza etmek,

e- Yönetim Kurulu toplantılarının kararlarını gerekli deftere işlemek,

f- Dernek dergisi ve diğer yayın işlerinde ilgili Yönetim Kurulu üyesi ile işbirliği yapmak,

g- Genel Kurul toplantısına derneğin çalışmaları hakkında rapor sunmak,

a- Derneğin hesap işlerine bakmak,

b- Bu konuda gerekli defter ve belgeleri düzenlemek,

c- Yönetim kurulu toplantılarında hesap işlerini izah etmek,

d- Dernek parası, Yönetim Kurulu kararı ile ulusal bankalardan birine dernek adına açılan cari hesaba sayman tarafından yatırılır. Bu hesaptaki para ancak başkan ve sayman tarafından yatırılır. Bu hesaptaki para ancak başkan ve saymanın müşterek imzaları ile çekilebilir. Başkanın uygun görmesi ile sayman dernek harcamalarını yapar.

Dernek tüzükte yazılı amaçları doğrultusunda, mali durumunu da gözeterek her türlü mal, demirbaş, araç ve taşınmaz alımlarında, ulusal bankalara, ticari iş­letmelere Yönetim Kurulu kararıyla borçlanabilir ve buna bağlı olarak taksit yapabilir. Borçlan­ma ve kredi sözleşmelerinde borçlanma, Yönetim Kurulu Başkanı ve Sayman tarafından birlikte imzaları ile geçerlilik kazanır.

Tüzük değişikliği Genel Kurul kararıyla yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık yapılır.

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görü­şü­le­bil­mesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Pozitif Yaşam Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Dernek tüzüğünde hüküm eksikliği bulunan durumlarda Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu ve ilgili mevzuatın dernekler hakkındaki hükmü uygulanır.

Bu tüzük 20(Yirmi) maddeden ibarettir.