Skip to content Skip to footer

 

افرادی که از تاریخ 28/04/2011 به دلیل وقایع روی داده در جمهوری سوریه به ترکیه پناهنده شده اند مشمول برنامه دیگری تحت عنوان “حمایت موقت” می گردند. ترکیه بر اساس این برنامه به افرادی که از سوریه به ترکیه پناهنده شده اند حق اسکان در ترکیه و بهره مندی از برخی حقوق و خدمات اعطاء  می نماید.

بر اساس برنامه موجود شهروندان سوری که از سوریه به ترکیه پناهنده شده اند، افراد فاقد تابعیت و فلسطینی هایی که سابق بر این در سوریه زندگی می نمودند از سوی اداره کل مهاجرت مشمول این حمایت می گردند. بنابر این، به پناهجویانی که از سوریه می آیند در حال حاضر ” در قالب “حمایت موقت” حق اسکان در ترکیه داده خواهد شد، از این رو این افراد نیازی به مراجعه جهت “حمایت بین الملل” نخواهند داشت. به این دلیل، در برنامه موجود افرادی که از حمایت موقت بهره مند می گردند نمی توانند برای حمایت بین المللی مراجعه نمایند