Skip to content Skip to footer

Bugüne kadar savunuculuk anlamında yürüttüğümüz en kapsamlı proje ile çalışmalarımıza start verdik.

Proje, HIV ile yaşayanların en çok sorun yaşadıkları tedaviye erişim ve çalışma hakkı ağırlıklı olmak üzere yasal yapı değişikliği ve karar vericilerin HIV/AIDS konusunda farkındalığını ve müdahil olmasını amaçlıyor. Bu proje ile 3–4 yıldır Derneğe gelen sorun ve taleplere ilişkin yasal bazda önemli bir çalışmayı gerçekleştirebilmeyi arzu ediyoruz…

Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve UNAIDS’in (Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı) maddi katkı sağladığı projede Sivil Toplum Kuruluşlarının TBMM’de kanun yapım ve denetim sürecine katılımını kolaylaştırmak amacıyla çalışan Yasader (Yasama Derneği) ve UNAIDS proje ortağı olarak yer alıyor.

Yine İnsan Hakları konusunda uzun yıllardır çalışan Helsinki Yurttaşlar Derneği ve Uluslararası Af Örgütü ile Sivil Toplum Geliştirme Merkezi ve Kaos GL de proje destekçisi oldular.

Projenin en önemli taraflarından biri de proje faaliyetlerinin hemen her aşamasına HIV/AIDS ile yaşayan kişilerin dâhil edilmesi, projenin danışma kurulunda, uygulayıcıları arasında HIV Pozitif kişiler olacak.Aynı zamanda planlanacak yasal değişiklikler HIV/AIDS ile  yaşayanlarla yapılacak görüşmelerin sonucu oluşturulacak  raporlarla şekillendirilecek ve yasal

değişikliklere  ilişkin planlar HIV/AIDS ile yaşayanların bir araya geldiği toplantılarda sunulup tartışılacak ve yine HIV/AIDS ile yaşayanlar projenin diğer paydaşlarıyla yapılan toplantılarda da yer alacak.

Proje faaliyetleri:

 

1. Durum analizi için raporlar geliştirilmesi

1.1. Damgalama raporu: Stigma index adında HIV ile yaşayanlara yönelik geliştirilen uluslararası ölçek ve çalışmanın Türkiye ayağının yürütülmesi. Bu rapor tedavi, çalışma hayatı, eğitim, doğum hakkı gibi özel başlıklardan oluşacak ve her bir başlık için ayrı rapor alınıp kullanılabilecek. Bu projede özellikle tedavi ve işyerinde ayrımcılık sonuçları değerlendirilecek.

1.2.Tedavi yaşanan sorunlar raporu: 10 ilde 30 doktor ve 60 HIV pozitife anket uygulanarak tedaviye erişim ve tedavi almadaki sorunlar farklı iller ve tedavi merkezleri bazında tespit edilecek. Öneriler geliştirilecek.

1.3.Hak ihlalleri raporu: Pozitif Yaşam Derneği olarak 2007’den itibaren her yıl çıkarttığımız hak ihlalleri raporunun 2010 raporu proje kapsamında savunuculuk faaliyetlerinde kullanılmak üzere hazırlanacak.

1.4.Yurtdışında özellikle düşük HIV epidemisi olan ülkelerde sistem ve durumların analizi

2Sivil Toplum Örgütlerinin HIV/AIDS konusuna dikkatinin çekilmesi

2.1.STKlarla birebir görüşmeler

2.2.Diyarbakır, İstanbul, Ankara ve İzmir’de HIV/AIDS, ayrımcılık ve damgalanma, HIV/AIDS aktivizmi ve hak ihlallerinin konuşulup kadın, çocuk, LGBTT, mülteci ve gençlik alanlarında örnek vakaların tartışıldığı 1,5 günlük 4 eğitim

3. Savunuculuk

3.1. Yasal Çerçeve altyapı hazırlıkları

3.2. Proje danışman ekibi ile yasal çerçeve analizi ve öneri taslaklarının tartışılması

3.3. Diyarbakır, İstanbul, Ankara ve İzmir’de 2’şer günlük çalıştaylarla raporların paylaşılıp, taslak yasal çerçeve üzerine görüş alınması

3.4.Sağlık Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, Dışişleri vb. ile görüşülmesi

3.5. Paydaşlarla yasal çerçevenin tartışıldığı çalıştaylar

3.6. HIV ile yaşayanlara ve diğer ülkelerden HIV pozitif aktivistlerle hem Türkiye raporlarının hem de onların yasa değiştirme süreçlerinin tartışılması taslağın sunulması

3.7. Tedaviye erişim ve Çalışma Hakkı ile ilgili STKlar ve kamunun katıldığı çalıştay

4. Meclise yönelik Lobi Çalışmaları

4.1. Bulgulara ilişkin yazılı ve sözlü soru önergelerinin hazırlanması ve milletvekilleri aracılığıyla Meclis Başkanlığına sunulması (ilgili bakanlıklara yönelik 10 soru önergesi)

4.2. Konuya ilişkin Meclis Genel Kurulunda proje süresince 3–4 gündem dışı konuşma yapılması için girişimde bulunulması

4.3. Bulgulara ilişkin bir genel görüşme önergesi hazırlanması ve Genel Kurulda görüşülmesi için siyasi parti gruplarına baskı yapılması

4.4. Bulgulara ilişkin bir Meclis Araştırması görüşme önergesi hazırlanması ve Genel Kurulda görüşülmesi için siyasi parti gruplarına baskı yapılması

4.5. Kanun teklifi taslağı: Bütün mevzuat tarandıktan sonra ilgili kanunlarda değişiklik öngören bir kanun teklifinin Meclis Başkanlığına sunulması. Teklifte genel gerekçe, madde gerekçeleri ve maddeler yer alacak.

5. İletişim ve Kampanya

5.1.  Hazırlanan raporların ve çalıştayların basın toplantısı

5.2. Çalıştaylara ve lobi çalışmaları destekleyici imza kampanyası ve STKların katılımı ile yürüyüş ile meclise teslim edilmesi