Skip to content Skip to footer

افرادی که به دلیل منصوب بودن به یک نژاد، دین، ملیت و یا یک گروه اجتماعی مشخص ترس از ظلم دارند و به این دلیل از کشور خود خارج شده و به دلیل ترس خود نمی تواند به کشور خود بازگردند و یا قصد بازگشت به کشور خود را ندارد، به منظور حفظ حقوق اولیه انسانی و امنیت جانی و حمایت از خود می توانند از کشور دیگری تقاضای حمایت بین المللی  نمایند. تا زمانی که مشخص شود این افراد پناهجو می باشند یا خیر و همچنین پس از دریافت وضعیت  پناهجویی، به اجبار به کشور مربوطه استرداد نخواهند گردید. در ترکیه دو سازمان کمیساریای عالی سازمان ملل متحد  در امور پناهندگان (UNHCR) و اداره کل مهاجرت (GİGM) امور مربوط در این زمینه را پیگیری می نمایند.

  • کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) و خدمات آن 

هدف کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان عبارت است از؛ فراهم آوردن امکان حمایت بین المللی برای افرادی که بنابر دلایلی از قبیل جنگ و یا ظلم کشور خود را ترک نموده اند. دو وظیفه اصلی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان عبارت است از؛ حمایت از دولت ها در تامین حمایت بین المللی  و فرستادن [ شخص درخواست کننده حمایت بین المللی به کشور ثالث به منظور مقابله با خطر بازگرداندن فرد به کشور مبداء. به منظور تحقق بخشیدن به این خدمات، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از طریق دفاتر خود در کشور خدمات خود را ارائه می نماید.

– نهادهای سازمان ملل متحد، فعالیت های مبتنی بر مداخله در بحران سوریه را هدایت نموده و هماهنگی های لازمه را برقرار می سازند. – امکان دسترسی افراد نیازمند به حمایت بین المللی به پشتیبانی اجتماعی و حمایتی را تقویت می نماید. – با همکاری مقامات جمهوری ترکیه، کمک های انسانی برای مهاجرین در محوطه های شهری و کمپ فراهم می آورد. – از توسعه ظرفیت های سازمانی و مقررات به منظور تقویت سیستم پناهجویی کشور حمایت می نماید. – پس از انجام امور ثبت نام و تعیین وضعیت، امور مربوط به اسکان مجدد پناهجویان سوری را پیگیری می نماید.

در قالب فعالیت های اصلی کمیساریای عالی پناهندگان در ترکیه، وب سایت ”UNHCR – HELP “ را ارائه نموده است.  وب سایت HELP (کمک)، در چهار زبان عربی، فارسی، انگلیسی و ترکی منتشر گردیده و در وب سایت در انواع موضوعاتی که اتباع سوری به آن نیاز دارند اطلاع رسانی و راهنمایی صورت می پذیرد.

UNHCR – HELP:http://help.unhcr.org/turkey/

  • اداره کل مهاجرت (GİGM) و خدمات آن 

اداره کل مهاجرت اساسا در زمینه فراهم آوردن حمایت بین المللی در خصوص مهاجرت منظم و بی رویه در ترکیه فعالیت دارد. یک مکانیسم دارای صلاحیت می باشد که به منظور تعیین وضعیت حمایت بین المللی برای افرادی که بنابر دلایلی از قبیل جنگ و یا ظلم کشور خود را ترک نموده اند فعالیت می نماید.

مهاجرین فرامرزی هنگامی که جهت حمایت بین المللی مراجعه می نمایند، تا زمانی که در خصوص مراجعه ایشان تصمیم گیری شود به ایشان اجازه داده می شود تا در ترکیه اقامت داشته باشند و امکان بهره مندی از برخی حقوق اولیه و خدمات برای ایشان فراهم می گردد. اگر در رابطه با مراجعه فرد رای مثبت داده شود، فرد می تواند با وضعیت حمایت بین المللی در ترکیه اقامت نموده و از برخی حقوق اولیه و خدمات بهره مند گردد.

خدماتی که اداره کل مهاجرت به طور مستقیم به مهاجران ارائه می نماید در زیر سه عنوان قابل ارزیابی می باشد؛

امور مربوط به ثبت مهاجرت های منظم و بی رویه می باشد. امور ثبت نام مهاجرین انجام گرفته و به ایشان کارت شناسائی اعطاء می گردد.

مکان همکاری جهت بهره برداری از مراکز استرداد و بهره برداری از سوی سایر سازمان های فعال در این حوزه را فراهم می آورد. در این مرکز به مهاجران خدمات اورژانس و بهداشت و درمان اولیه ارائه می گردد؛ امکان ملاقات با نزدیکان، وکلا، کنسولگری ها و مسئولین کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان فراهم گردیده و همچنین با در نظر گرفتن حداکثر منافع برای کودکان، امکان آموزش و پرورش برای ایشان فراهم می گردد.

این مراکز برای افراد مراجعه کننده جهت حمایت بین المللی و افراد دارای حمایت بین المللی خدمات اسکان ارائه می نماید. نیازهای مربوط به بهداشت و درمان، آموزش و سایر نیازهای اجتماعی تامین می گردد