Skip to content Skip to footer

بر اساس قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی به شماره 6458 (YUKK) ، دولت ترکیه مطابق با اصل محدودیت جغرافیایی تعیین شده در قرارداد ژنو به تاریخ 1951، 3 نوع حمایت بین المللی ارائه می نماید

بر اساس قرارداد ژنو به تاریخ 1951، به دلیلی وقایعی که در کشورهای اروپایی رخ داده است، پناهندگی یک وضعیت حمایت بین المللی قانونی می باشد که به اشخاص مراجعه نموده از این کشورها جهت حمایت بین المللی در ترکیه اعطاء می گردد. اعطاء وضعیت پناهندگی تنها به افرادی که از اتحادیه اروپا آمده اند ناشی از محدودیت جغرافیایی تعیین شده در قرارداد ژنو به تاریخ 1951 می باشد.

به دلیل وقایع روی داده در خارج از کشورهای اروپایی؛ وضعیتی می باشد که به افراد با دلایل به حق در خصوص اینکه به دلیل نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی خاص یا عقاید سیاسی متحمل ظلم خواهد گردید و به سبب ترس از این وضعیت از کشور متبوع خود خارج گردیده و از حمایت آن کشور بهره نبرده و یا به سبب ترس مذکور تمایلی به بهره بردن از آن حمایت نداشته است و یا افراد بدون تابعیت که در اثر یکسری وقایع در خارج از کشوری که در آن زندگی می کرده قرار گرفته اند و نمی تواند که به آنجا بازگردد و یا به دلیل ترس مذکور تمایلی به بازگشت به آنجا ندارد، پس از انجام امور تعیین وضعیت، پناهندگی مشروط اعطاء می گردد. تا زمانی که به کشور ثالث فرستاده شود، به وی اجازه داده خواهد شد تا به عنوان پناهنده مشروط در ترکیه اقامت داشته باشد.

وضعیتی می باشد که در آن فردی که پناهنده و یا پناهنده مشروط نبوده، اما در صورتی که به کشور مبداء و یا کشور محل اقامت خود بازگردانده شود؛ الف) محکوم به اعدام خواهد گردید و یا حکم اعدام وی اجراء خواهد شد، ب) در معرض شکنجه، رفتار ها و یا مجازات های غیر انسانی و یا تحقیر قرار خواهد گرفت، ج) در شرایط جنگ مسلحانه خارجی و یا داخلی قرار خواهد گرفت و یا و همچنین بدون هرگونه تبعیض به دلیل خشونت، فرد با تهدید های جدی روبرو خواهد گردید؛ به اینگونه اشخاص خارجی و یا بدون تابعیت که نتواند از حمایت های کشور مبداء و یا کشوری که در آن زندگی می نموده بهره مند گردد و یا به دلیل تهدید مذکور تمایلی به استفاده از آن نداشته باشند، پس از انجام امور تعیین وضعیت، حمایت ثانویه اعطاء می گردد