Skip to content Skip to footer

Pozitif Yaşam Derneği olarak 2024-2026 yıllarına yönelik stratejik planlamamızı gerçekleştirdik. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve STGM tarafından yürütülen BİRLİKTE Kurumsal Destek Programı kapsamında, stratejik planlamamızı gerçekleştirmek amacıyla 11-13 Eylül 2023 tarihlerinde İstanbul’da bir araya geldik.

Stratejik planlama çalışması kapsamında iç ve dış çevre analizleri ve paydaş analizleri gerçekleştirerek misyonumuzu, vizyonumuzu ve değerlerimizi güncelledik. Önümüzdeki üç seneye yönelik hedeflerimiz ve bu hedeflere ulaşmak için izleyeceğimiz stratejileri, analizlerden elde edilen çıktılar ve tüm paydaşlarımızın geri bildirimleri doğrultusunda belirledik.

Misyon

Pozitif Yaşam Derneği; HIV ile yaşayan kişilerin eşit, adil, ücretsiz sağlık ve tanı hizmetlerine erişimini sağlar. HIV ile yaşayan kişilerin ve yakınlarının hayatın olağan akışına devam edebilmelerini sağlayacak destek mekanizmalarını oluşturur, ayrımcılık ve damgalamayı azaltmak için savunuculuk çalışmaları gerçekleştirir. Toplum genelinin enfeksiyondan en az etkilenmesi için farkındalık çalışmalarına rehberlik yapar.

Vizyon

Birleşmiş Milletler HIV ve AIDS Ortak Programı’nın (UNAIDS) HIV enfeksiyonunu sonlandırmak için belirlediği küresel hedeflere yaklaşan bir Türkiye yaratmak.

Değerler

Dernekte gönüllü, üye veya çalışan olarak bulunan kişiler;

 1. İnsan Haklarına Saygı: Evrensel insan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamelelerde ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunmaz.
 2. Ayrımcılık Yapmama: Irk, etnik köken, dil, din, inanç, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet ifadesi, yaşam tarzı, sosyo-ekonomik durum, eğitim, sağlık statüsü ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hayatın hiçbir alanında damgalayıcı tutum ve ayrımcılık içeren davranışta bulunmaz.
 3. Mahremiyete Saygı: Herhangi bir gerekçe ile kimsenin mahremiyet hakkı ihlal edilemez. Verilen tüm hizmetler ve işlenen tüm veriler özel hayatın gizliliği ilkesine riayet eder.
 4. Danışanların Üstün Yararı: Dernek çalışmalarının tümünde danışanların üstün yararı gözetilir. Danışanların ve derneğin temsil edildiği tüm alanlarda danışanların kendi beyan ettikleri ihtiyaçlar ön planda tutulur ve değer yargıları dikkate alınır.
 5. Nezaket ve Saygı: Pozitif Yaşam’da iletişime geçen herkes birbirine karşı nazik ve saygılı davranır; baskı, hakaret, şiddet ve tehdit edici söz ve uygulamalarda bulunmaz.

 

Ana Hedefler

Pozitif Yaşam Derneği 2024-2026 dönemi için spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, uzlaşılmış ve zamanlanmış olmasını gözeterek 6 ana hedef belirlemiştir. Aşağıda yer alan ana hedeflere ulaşmak için izlenecek stratejiler ve üç sene boyunca yürütülecek faaliyetler detaylı şekilde planlanmıştır.

 1. HIV ile yaşayan kişilere erişimi artırmak.
 2. HIV ile yaşadığını bilmeyen kişilerin tanı almasını sağlamak.
 3. HIV ile yaşayan kişilerin temel haklarına erişmesi için çalışmak.
 4. HIV ile yaşayan kişilerin yaşam kalitesini artırmak.
 5. Toplumun farkındalığını artırmak.
 6. Çalışmalarımızın sürdürülebilirliğini sağlamak.

 

 

_

Pozitif Yaşam Derneği Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve STGM tarafından yürütülen BİRLİKTE Kurumsal Destek Programı katılımcısıdır. Stratejik Planlama Belgesi içeriği tamamıyla derneğin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin ve STGM’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.